1. Definície

„GBICS.com“ znamená GBICS.COM Limited.

„Pracovné dni“ znamenajú pondelok až piatok, okrem dní pracovného pokoja alebo iných štátnych sviatkov.

„Vyššia moc“ znamená akúkoľvek udalosť ovplyvňujúcu schopnosť GBICS.com plniť svoje záväzky vyplývajúce z činov, príčin, opomenutí, udalostí alebo neudalostí mimo primeranej kontroly, vrátane vládnych nariadení, požiaru, záplav, katastrofy, priemyselného sporu.

„Katalóg“ znamená produkty ponúkané spoločnosťou GBICS.com na webovej stránke www.gbics.com.

2. Kúpne zmluvy

Všetky kúpne zmluvy uzatvorené zo strany GBICS.com sa budú považovať za riadené týmito podmienkami a ustanoveniami, ktoré majú prednosť pred akýmikoľvek inými podmienkami vytvorenými stranou („zákazník“), ktorej GBICS.com predáva. Zrušenie objednávok zo strany firemných zákazníkov je akceptované len na základe uváženia GBICS.com a nemôže byť akceptované tam, kde je tovar odoslaný v ten istý deň ako bola zadaná objednávka. GBICS.com môže akceptovať zrušenie objednávok zo strany spotrebiteľov iba v súlade s nariadeniami o ochrane spotrebiteľa (predaj na diaľku) z roku 2000.

Všetky objednávky podliehajú prijatiu zo strany GBICS.com a dostupnosti objednaného tovaru. GBICS.com si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku.

Zákazník sa zaväzuje, že všetky údaje uvedené pri nákupe tovaru prostredníctvom našej webovej stránky sú správne.

Zákazník sa tiež zaväzuje, že kreditná alebo debetná karta použitá na nákup tovaru je jeho alebo jeho vlastní a že má oprávnenie na jej použitie. Zákazník sa ďalej zaväzuje, že bude mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na objednaný tovar. GBICS.com si vyhradzuje právo ubezpečiť sa o overení údajov o kreditnej alebo debetnej karte pred dodaním tovaru.

3. Podmienky predaja

Objednávky uskutočnené telefonicky, e-mailom a online budú podliehať nasledujúcim zmluvným podmienkam.

Vlastnícke právo k produktu zostáva v spoločnosti GBICS.com a neprejde na zákazníka, kým nebude kúpna cena za produkt v plnej výške zaplatená a získaná spoločnosťou GBICS.com. Kým nárok na produkt neprejde.

GBICS.com bude mať oprávnenie znovu získať, predať alebo inak nakladať a/alebo likvidovať celý produkt alebo akúkoľvek jeho časť.

 GBICS.com a jej zástupcovia a zamestnanci sú oprávnení kedykoľvek a bez potreby oznamovania vstúpiť do akéhokoľvek majetku, na ktorom je uložený produkt alebo jeho časť, alebo o ktorom sa GICS.com dôvodne domnieva, že je uchovávaný. Zákazník musí uchovávať alebo označovať produkt spôsobom, ktorý je primerane uspokojivý pre GBICS.com, pričom uvedie, že vlastnícke právo na produkt zostáva pridelené GBICS.com.

Zákazník zabezpečí, aby bol produkt v plnej náhradnej hodnote a zariadi, aby bol GICS.com uvedený v poistnej zmluve ako príjemca škody.

4. Ceny

Tovar je fakturovaný za cenu platnú v čase objednávky. Faktúry budú podliehať DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Služby nočného doručenia budú fakturované podľa sadzieb uvedených na webovej stránke, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

GBICS.com si vyhradzuje právo z času na čas v prípade potreby upraviť ceny.

5. Dodanie, vlastníctvo a riziko

Uvedené časy a dátumy doručenia je možné len odhadnúť. Aj keď sa vynaloží maximálne úsilie na splnenie požiadaviek a termínov zákazníka, spoločnosť GBICS.com nemôže prijať zodpovednosť za nedodanie v rámci uvedených lehôt.

Ak z akéhokoľvek dôvodu a v nepravdepodobnom prípade, že GBICS.com nie je schopný dodať tovar, bude zákazníkovi ponúknutá možnosť zrušiť objednávku alebo vybrať alternatívny dostupný tovar. Ak bola prijatá písomná objednávka, písomné zrušenie musí byť zaslané na GBICS.com.

GBICS.com nemôže prijať zodpovednosť za poškodenie alebo neúplné dodávky, pokiaľ to zákazník neupozorní do 3 dní od doručenia. Zákazník je zodpovedný za prevzatie dodávky tovaru, keď je pripravený.

Dodanie sa považuje za uskutočnené, keď je tovar doručený na uvedenú dodaciu adresu Zákazníka. V tomto bode prechádzajú všetky riziká straty, rozbitia a poškodenia na Zákazníka.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z GBICS.com na zákazníka po prijatí platby v plnej výške.

6. Platba

Štandardné platobné podmienky sú debetnou alebo kreditnou kartou splatnou v mieste objednávky. Iné podmienky môžu byť dohodnuté podľa uváženia GBICS.com a písomne.

Ak sú pred dodaním dohodnuté iné platobné podmienky ako debetnou alebo kreditnou kartou a platba sa neuskutoční v deň splatnosti, spoločnosť GBICS.com bude oprávnená účtovať si úrok z akéhokoľvek nevyrovnaného zostatku s úrokovou sadzbou 3 % nad základnou pôžičkou Barclays Bank plc. sadzba platná v danom čase.

7. Špecifikácie produktu

Tovar môže podliehať malým odchýlkam v skutočných rozmeroch, špecifikáciách a množstvách. V takom prípade, ak si zákazník neželá prijať alternatívny tovar, vyhradzuje si právo zrušiť objednávku a nechať si vrátiť peniaze zaplatené GBICS.com v súvislosti s touto objednávkou. Za týchto okolností to bude jediná náprava zákazníka.

8. Obchodné mená a ochranné známky

Obchodné názvy a značky nemusia vždy indikovať skutočného výrobcu konkrétneho produktu a môžu indikovať systémy na všeobecné použitie a stroje, ktoré môžu byť spojené s takýmito produktmi.

V prípade komponentov by si kupujúci požadujúci výrobu dielu konkrétnym výrobcom mali pred nákupom overiť identitu skutočného výrobcu komponentu.

9. Záruky a vrátenie tovaru

Hoci sa GBICS.com zaviazala poskytovať zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu produktov a služieb, príležitostne môžu byť produkty zistené ako chybné alebo chybné. V každom takom prípade by sme vám ponúkli tieto zariadenia:

Na všetok tovar dodávaný spoločnosťou GBICS.com sa poskytuje záruka, že je vo všeobecnosti bez akýchkoľvek chýb spracovania a materiálov a že je vhodný na účel, na ktorý by sa tento tovar bežne používal. Ak si tovar alebo služby zakúpite v rámci svojho podnikania, sú v maximálnej miere povolenej zákonom vylúčené zo všetkých ostatných výslovných alebo implicitných podmienok alebo záruk.

Ak v prípade, že GBICS.com súhlasí s akceptovaním vrátenia na výmenu alebo pripísanie nežiaducich produktov, ktoré by mohli byť akceptované úplne podľa vlastného uváženia, tieto musia byť vrátené s písomným súhlasom GBICS.com do 7 dní od dátumu doručenia. Tovar musí byť neotvorený a v bezchybnom stave, v ktorom je možné ho opätovne predať. Tovar vrátený za týchto okolností nebude spoplatnený. Ak je tovar vrátený nie v originálnom obale, môže byť zaťažený poplatkom za opätovné naskladnenie vo výške 15 % – 30 % z predajnej hodnoty tovaru alebo 38,00 €, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

GBICS.com si vyhradzuje právo otestovať akúkoľvek údajnú chybu zistenú pri vrátení tovaru na výmenu alebo kredit. Všetky poruchy musia byť nahlásené do 7 dní od dátumu dodania.

Pracovníci podpory GBICS.com vám poradia najvhodnejší spôsob doručenia vráteného tovaru, a to buď kuriérom, alebo poštou priamo k nám. GBICS.com nepokryje náklady na vrátený tovar, pri ktorom sa zistí, že je chybný. Ak je dohodnuté vyzdvihnutie kuriérom, je zodpovednosťou zákazníka, aby bol k dispozícii na odovzdanie predmetného tovaru.

Všetok tovar by mal byť vrátený pod autorizačným číslom GBICS.com Returns Authorization Number, ktoré vám na požiadanie pridelí náš personál zákazníckej podpory. Bez tohto čísla nie je možné prijať žiadny tovar na vrátenie a toto číslo by malo byť zreteľne vyznačené na vonkajšom obale. Nedodržanie tohto postupu môže viesť k oneskoreniam a dodatočným nákladom.

Pokiaľ ide o vrátenie chybného tovaru, je povinnosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol tovar primerane zabalený. GBICS.com nemôže prijať zodpovednosť za tovar poškodený pri preprave v dôsledku nedostatočného balenia.

Doklad o poštovnom nie je dokladom o doručení; Zákazníkom odporúčame, aby bol vrátený tovar zaslaný doporučenou zásielkou, doporučenou poštou alebo kuriérom s dostatočným poistením na pokrytie náhradnej hodnoty tovaru.

Po prijatí vráteného produktu ho GBICS.com otestuje, aby sa overila chyba. Ak sa po tomto postupe zistí, že výrobok je v dobrom funkčnom stave, vyhradzujeme si právo vám výrobok vrátiť.

Všetky záruky prestanú platiť, ak bol tovar akokoľvek zasahovaný, pozmenený alebo poškodený zákazníkom alebo jeho zástupcami, alebo ak tovar nebol používaný v súlade s pokynmi výrobcu.

10. Zodpovednosť GBICS.com

GBICS.com nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za následné alebo nepriame škody, napríklad stratu zisku, dobrého mena alebo údajov alebo iné finančné straty, ktoré nesúvisia s cenou zaplatenou za tovar. Všetky straty budú obmedzené sumou zaplatenou za objednaný tovar.

Zodpovednosť GBICS.com za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbalosťou nie je touto zmluvou obmedzená.

11. Chyby a opomenutia

Hoci GBICS.com vynakladá maximálne úsilie, aby bol pri tovare, ktorý predstavuje na webovej stránke, presný, je nevyhnutné, aby sa vyskytli chyby a opomenutia. Ak nastane tento prípad, GBICS.com bude mať právo zrušiť zmluvu, a to aj v prípade, že platba už bola prijatá. GBICS.com v tomto prípade vráti všetky peniaze zaplatené zákazníkom. Zákazník môže svoj nákup buď zrušiť, alebo v prípade nesprávne uvedenej ceny doplatiť rozdiel medzi cenou uvedenou a cenou správnou.

12. Všeobecné

Ak sa ukáže, že nejaká klauzula alebo podmienka je neplatná alebo nevymáhateľná, môže byť táto položka vypustená zo zmluvy bez akéhokoľvek vplyvu na platnosť zvyšku zmluvy. Každé takéto zrieknutie sa práva musí byť písomné a musí byť odsúhlasené GBICS.com.

Uvedené nadpisy slúžia na ľahkú orientáciu a neovplyvňujú výklad dohody.

Korešpondencia týkajúca sa zmien v Zmluve by mala byť vymieňaná poštou, faxom alebo e-mailom, hoci môže byť vyžadovaný doklad o doručení.

Všetky zmluvné podmienky obsiahnuté v tejto zmluve budú podliehať jurisdikcii anglických súdov. GBICS.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť podmienky obsiahnuté v zmluve.